Zagrożenia związane z transportem drogowy

Prewencja

Zagrożenia związane z transportem drogowym.

Z roku na rok pojawia się coraz więcej pojazdów ciężarowych przewożących niebezpieczne przedmioty, substancje. Co powinniśmy wiedzieć o ich oznaczeniach oraz jak się zachować w przypadku natknięcia się na zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu przewożącego niebezpieczne substancje. Pokrótce postaram się Wam przybliżyć wiedzę dotyczącą czytania tablic z ostrzeżeniami znajdującymi się na pojazdach przewożących niebezpieczne substancje.

Jakie są przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym?

Między innymi są to:

1. Nieostrożność osób prowadzących pojazdy.

2. Ignorowanie przepisów ruchu drogowego.

3. Anomalia pogodowe.

4. Błędne rozmieszczenie ładunku.

5. Złe zabezpieczenie ładunku.

6. Usterki.

7. Pośpiech.

Warunki przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych zostały określone w między narodowej umowie dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, w skrócie ADR. Umowa ADR składa się z podstawowej umowy oraz dwóch załączników A i B.

W załączniku A przedstawiono wszystkie produkowane w przemyśle materiały niebezpieczne, które podzielone zostały na 9 klas niebezpieczeństwa oraz przedstawiono szczegółowy wykaz tych materiałów w poszczególnych klasach.

W załączniku B określono warunki przewozu poszczególnych materiałów, wymagania techniczne pojazdów oraz ich oznakowanie i wyposażenie.

Oznakowanie 9 klas opisanych w załączniku A:

Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

Klasa 2 – Gazy         Klasa 2.2 – Gazy niepalne     Klasa 2.3 – Gazy trujące

Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne    Klasa 4.2 – Materiały samozapalne       Klasa 4.3 – Materiały niebezpieczne                                                                                                                        w  zetknięciu z wodą

Klasa 5.1 – Materiały utleniające      Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1 – Materiały trujące          Klasa 6.2 – Materiały zakaźne

Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze

Klasa 8 – Materiały żrące

Klasa 9 – Materiały i przedmioty niebezpieczne

Oprócz powyższych tablic informacyjny dotyczących rodzaju przewożonego ładunku, na pojeździe znajduje się pomarańczowa odblaskowa tablica ADR. Umieszczana jest ona na pojazdach przewożących niebezpieczne materiały. Zawiera ona dwa numery po których można zidentyfikować rodzaj przewożonego materiału. Wymiary tablicy – 40 cm x 30 cm oraz o szerokości czarnego paska 1,5 cm. W liczniku znajduje się informacja na temat zagrożenia, natomiast po numerze w mianowniku możemy zidentyfikować rodzaj przewożonej substancji. Tablice te muszą być nieścieralne oraz powinny zachować swoją czytelność po 15 minutach przebywania w ogniu.

Znaczenie 1 cyfry w liczniku (numer rozpoznawczy zagrożenia):

2 – Gaz

3 – Materiał ciekły zapalny

4 – Materiał stały zapalny

5 – Materiał utleniający, podtrzymujący palenie lub nadtlenek organiczny

6 – Materiał trujący

8 – Materiał żrący

Druga i trzecia cyfra oznacza rodzaj i stopień niebezpieczeństwa oraz dodatkowe cechy niebezpieczne.

Znaczenie 2 i 3 cyfry w liczniku:

0 – Brak dodatkowego zagrożenia

1 – Wybuchowość

2 – Zdolność wytwarzania gazu

3 – Łatwopalność

5 – Własności utleniające

6 – Toksyczność

7 – Promieniotwórczość

8 – Działanie żrące

9 – Niebezpieczeństwo gwałtownej reakcji w wyniku samoczynnego rozpadu lub polimeryzacji

Powtórzenie cyfry oznaczającej niebezpieczeństwo czyli 1 i 2 cyfra jest taka sama, oznacza nasilenie się niebezpieczeństwa głównego. Dodatkowo wprowadzono znak X, który postawiony przed numerem rozpoznawczym oznacza absolutny zakaz kontaktu materiału z wodą!

Przykładowe numery zagrożeń:

26 – Gaz trujący

268 – Gaz trujący, żrący

23 – Gaz palny

X338 – Materiał ciekły łatwo zapalny, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą

20 – Gaz niestwarzający dodatkowego zagrożenia

Przykładowy rodzaj substancji:

1202 – Olej napędowy do silników Diesla

1203 – Benzyna

1223 – Benzyna ciężka, nafta

1830 – Kwas siarkowy zawierający do 85% czystego kwasu

1972 – Gaz ziemny schłodzony

1075 – Gaz ziemny skroplony

Opracował: dh Marcin Zięta